IndicatOR ~ meer rendement uit uw ondernemingsraad

IndicatOR™ is een ontwikkelscan, waarmee u de uitdagingen van uw OR in kaart brengt. U krijgt twintig stellingen voorgelegd over vijf aandachtsgebieden. Geef per stelling een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Wees eerlijk en kritisch. Het gaat om de beeldvorming! Binnen enkele werkdagen ontvangt u van ons een ontwikkelprofiel voor uw ondernemingsraad. Deelname is gratis en vrijblijvend.

1. Beleid, visie en knowhow

a. Als OR hebben we voldoende kennis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
b. Als OR hebben we een gedeelde visie op de rol en ambitie van de ondernemingsraad.
c. Als OR hebben we een heldere visie op de toekomst van de onderneming/instelling.
d. Als OR beschikken we – zelf of via anderen - over voldoende kennis om zaken die worden voorgelegd inhoudelijk te behandelen.

2. Organisatie en werkwijze

a. De OR-leden hebben naast hun reguliere werk voldoende tijd en middelen voor de werkzaamheden van de OR.
b. De OR-leden hebben een eerlijke en heldere taakverdeling voor de werkzaamheden van de OR.
c. De OR-leden stemmen hun werkzaamheden voor de OR goed op elkaar af.
d. De OR-leden hebben gezamenlijk een heldere en eenduidige aanpak van advies- en instemmingsaanvragen.

3. Samenwerking en besluitvorming

a. De OR-leden hebben onderling een goede sfeer en open communicatie.
b. De OR-leden hebben voldoende motivatie en nemen hun verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de OR.
c. De OR-leden geven elkaar sociale steun bij minder plezierige gebeurtenissen tijdens de werkzaamheden van de OR.
d. De OR-leden hanteren – bijvoorbeeld tijdens vergaderingen – met succes een gestructureerde manier voor (groeps)besluitvorming.

4. Communicatie met de achterban

a. Collega’s tonen regelmatig hun betrokkenheid bij het werk van de ondernemingsraad.
b. Collega’s worden planmatig geïnformeerd over het werk van de ondernemingsraad.
c. De OR-leden treden in hun communicatie over het werk van de ondernemingsraad eensgezind naar buiten.
d. De OR-leden gaan integer om met informatie waarop geheimhouding berust.

5. Relatie met de bestuurder

a. De bestuurder en OR houden minimaal zes keer per jaar een officiële overlegvergadering.
b. De bestuurder verstrekt de OR tijdig advies- en/of instemmingsaanvragen over voorgenomen besluiten.
c. De bestuurder verstrekt de OR alle informatie die de OR voor de vervulling van zijn taak nodig acht.
d. De bestuurder en OR behandelen elkaar als gelijkwaardige gesprekspartner.

Contactgegevens